Obchodné podmienky a reklamácie

28.10.2013 15:44

Obchodné podmienky a reklamácie

Zdravie sa kúpiť nedá, preto ponúkame prostriedky, ktorým si ho udržíte.
 
Produkty v tomto e-shope posielame ako dobierku (tovar), e-mailom (darčeková poukážka na služby) alebo ako doporučenú zásielku.
V tomto prípade výhradne po úhrade vopred na bankový účet.

Poštovné a balné je 3,00 € pri zásielke do 2 kg.

Dobierka, slovenská pošta: 4,50 €.

Objednaný tovar odosielame ihneď po obdržaní platby na bankový účet, max. do 7 dní. 

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 2. Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu vykonať maximálne do 24 hodín od objednania, alebo po tom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.

 3. Účastníci sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre Internetový obchod a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky, vrátane tých, ktoré sú podané prostredníctvom internetu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov, predpísaných údajov a náležitostí.

 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 6. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

 7. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

 2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou za tovar je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

 3. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze, ak o to požiada písomnou formou.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.

 2. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databáze v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

 3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

 4. V prípade neprevzatia objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady zbytočne vynaložené na doručenie objednaného tovaru.

 5. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, nedohodnú sa s kupujúcim na novom plnení.

Nákupný poriadok

Poštovné a balíkové

Poštovné a balíkové (balík do 2 kg) pripočítame k cene objednaných produktovvo výške 1,80 u objednávok v hodnote do 50,00 . Nad 50,00 € poštovné a balné neúčtujeme. Cena poštovného a balíkového u balíkov nad 2 kg je podľa platného cenníka Slovenskej pošty. V prípade, že poštovné bude činiť viac ako 1,80 €, bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo e-mailom našimi zamestnancami.

U objednávok nad 50,00 € je poštovné a balíkové zdarma.

Pri osobnom odbere po dohode je dodanie  bezplatné.

 

Dodacia lehota a prevzatie tovaru

Objednávky sú vybavované do 24 hodín každý pracovný deň, a to odo dňa potvrdenia objednávky.

V prípade vyhotovenia darčekových poukážok, permanentiek a poukážok na regeneráciu na meno objenávateľa je dodanie do 7 pracovných dní.

 

Ak nie je možné dodržať termín expedície, zákazník bude na túto skutočnosť upozornený e-mailom, v ktorom bude tento termín upresnený.

Vybavením objednávky sa myslí odovzdanie tovaru prepravným spoločnostiam. K objednávkam budú účtované náklady spojené s doručením. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Dodávateľ si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade zrušenia objednávky Vás budeme kontaktovať a navrhneme náhradné riešenie.

Čas a spôsob doručenia

 • Tovar je posielaný každý pracovný deň Slovenskou poštou na dobierku.

 • U objednávok posielaných formou Expresnej zásielkovej služby je potrebné oznámiť telefónne číslo pre správne doručenie. Objednávku je potrebné urobiť do 14 hodiny príslušného dňa, inak je dátum doručenia posunutý o ďalší 1 deň. Nasledujúci deň je balík odovzdaný dopravcovi (Expresná zásielková služba) a tretí deň od prijatia objednávky doručí dopravca (Expresná zásielková služba) balík na adresu klienta.

Nebezpečie škody na tovare

Nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, kedy prevezme tovar od predávajúceho, resp. od dopravcu.

Kontrola tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať si riadne tovar s vynaložením odbornej starostlivosti a to podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovare na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neskontroluje alebo nezariadi, aby bol skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečia škody na tovar na neho, nemôže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto kontrole. V ten istý deň, kedy kupujúci zistil vady tovaru, je povinný podať písomnú správu predávajúcemu.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji /zákon č.108/2000 Z. z./ od uzavretej zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania).

Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom. Kupujúci je povinný uhradiť všetky expedičné náklady. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ak bol tovar upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zostarnutiu.

V prípade, že z nejakého dôvodu posielate tovar späť (zlá veľkosť, farba, vada na tovare atd.) vložte prosím k tovaru daňový doklad a popis závady prípadne iný dôvod reklamácie tovaru. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie, prosím, pošlite i kópiu objednávky, ktorú ste obdržali na e-mailovú adresu (prípadne stačí dátum objednávky a meno na ktoré bola uskutočnená). Dodávateľ sa zaväzuje Vašu reklamáciu vyriešiť v čo najkratšej možnej lehote.

 

Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami reklamácie a právnym poriadkom platným v SR.

 2. Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamácie na e-mailovej adrese : artana256@gmail.com.

 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu tovar skontrolovať a o prípadných zistených vadách okamžite informovať predávajúceho.

 4. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť písomnou formou a priložiť k reklamovanému tovaru. Popíše o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.

 5. K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.

 6. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do päť dní od obdržania reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

 7. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že predávajúcemu posiela vadný tovar na reklamáciu, ho poslal kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho, teda v originálnom obale, alebo obale zodpovedajúcej kvality a vrátane všetkých súčastí dodávky. Dopravca neručí za zlé zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave, aj keď sa závada prejavila pred transportom. Na reklamácie vád spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braná zreteľ.

 8. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V žiadnom prípade nám neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu dodávateľa a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nejako zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované pre obchodné a marketingové potreby dodávateľa. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa dodávateľ zaväzuje riadiť Zákonom č.428/2002 Z.z.. O ochrane osobných údajov. Zákazník registráciou dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej doplňujú pri vytvorení objednávky.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.11.2012.

 2. Osobným objednaním, alebo akoukoľvek formou objednávky vrátane odoslania elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 3. Účastníci sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre Internetový obchod a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.


 

—————

Späť